Supramolecular terpolymers for covalent and non-covalent cross-linking

H. Hofmeier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Terpolymers with terpyridine moiety can be crosslinked covalently or non-covalently. The terpolymer with self reparing ability can be useful for smart materials. A terpolymer was prepd. consisting of Me methacrylate, glycidyl methacrylate, and terpyridinyloxypropyl methacrylate and can be reversibly crosslinked by FeCl2. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-92
TijdschriftPolymer Preprints
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular terpolymers for covalent and non-covalent cross-linking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit