Supramolecular polymers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2528 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Various aspects of supramolecular polymer were discussed. The hydrogen bonding enforced by liquid crystallinity and phase separation in the supramolecuar polymers were examined. The supramolecular polymers, based on discotic molecules, such as tryphenylenes, pthalocyanines and porphyrins were also elaborated. A study of the strong dimerization of multiple hydrogen-bonding units, and ureidopyrimidinone-based polymers was also presented.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4071-4097
Aantal pagina's27
TijdschriftChemical Reviews
Volume101
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit