Supramolecular engineering with macromolecules: an alternative concept for block copolymers

B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

274 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Metallo-supramolecular AB block copolymers are the first examples of macromolecular engineeering. A new concept for the formation of block copolymers by a supramolecular approach is presented. For this purpose the authors utilized an asymmetrical bis(terpyridine)–ruthenium complex as the supramolecular linkage between the two blocks (see figure).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3825-3829
Aantal pagina's5
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume41
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular engineering with macromolecules: an alternative concept for block copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit