Superintegrability of left-invariant sub-Riemannian structures on unimodular three-dimensional Lie groups

A.P. Mashtakov, Yu L. Sachkov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We consider left-invariant sub-Riemannian problems on three-dimensional unimodular Lie groups. We show that the Hamiltonian system of the Pontryagin maximum principle for such problems is Liouville integrable and even superintegrable (i.e., has four independent integrals, three of which are in involution).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1476-1483
Aantal pagina's8
TijdschriftDifferential Equations
Volume51
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Superintegrability of left-invariant sub-Riemannian structures on unimodular three-dimensional Lie groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit