Sufficient conditions for robust BIBO stabilization : given by the gap metric

S.Q. Zhu, M.L.J. Hautus, C. Praagman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A relation between coprime fractions and the gap metric is presented. Using this result we provide some sufficient conditions for robust BIBO stabilization for a wide class of systems. These conditions allow the plant and the compensator to be disturbed simultaneously.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-59
TijdschriftSystems and Control Letters
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sufficient conditions for robust BIBO stabilization : given by the gap metric'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit