Subcritical crack growth in a hybrid coating

J. Malzbender, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Results on the subcritical crack growth in a hybrid organic–inorganic coating are reported. The crack growth rate appeared to depend on the crack length and the coating thickness. The crack growth rate is related to the energy release rate and a tentative explanation of the fracture behavior is proposed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-141
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Non-Crystalline Solids
Volume275
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Subcritical crack growth in a hybrid coating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit