Sub-Doppler spectroscopy of the xenon-ion 605.11 nm line in a Helicon plasma source

N. Sadeghi, L.P. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)540-541
TijdschriftEurophysics Conference Abstracts
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit