Study of modifications on the chemical and mechanical compatibility between cement matrix and oil palmfibres

Pierre-Antoine Bonnet-Masimbert, Florent Gauvin (Corresponding author), H.J.H. (Jos) Brouwers, Sofiane Amziane

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of modifications on the chemical and mechanical compatibility between cement matrix and oil palmfibres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen