Study of fluid interfaces and moving contact lines using the lattice Boltzmann method

S. Srivastava, P. Perlekar, L. Biferale, M. Sbragaglia, J.H.M. Thije Boonkkamp, ten, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of fluid interfaces and moving contact lines using the lattice Boltzmann method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie