Studies of crystal orientation and calcium distribution in trabecular bone

E. Rokita, P. Chevalier, P.H.A. Mutsaers, Z. Tabor, A. Wróbel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-74
TijdschriftNuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
Volume240
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit