Structure, stability and Lewis acidity of mono and double Ti, Zr and Sn framework substitutions in BEA zeolites : a periodic density functional theory study

G. Yang, E.A. Pidko, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3976-3986
TijdschriftJournal of Physical Chemistry C
Volume117
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit