Structural, thermodynamic and electrochemical properties of over-stoichiometric La1-y(Ni1-zSnz) 5+2y hydride forming compounds

M. Latroche, A. Percheron-Guégan, P. H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural, thermodynamic and electrochemical properties of over-stoichiometric La<sub>1-y</sub>(Ni<sub>1-z</sub>Sn<sub>z</sub>) <sub>5+2y</sub> hydride forming compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen