Structural properties and out-of-plane stability of roller bent steel arches

R.C. Spoorenberg, H.H. Snijder, J.C.D. Hoenderkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-
Aantal pagina's1
TijdschriftStructural Engineering International
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit