Structural characterization of [HxRe3(CO)12]x-3 (x=2,3) by extended X-ray absorption fine structure spectroscopy

F.B.M. Zon, van, P.S. Kirlin, B.C. Gates, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2218-2222
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume93
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit