Structural and magnetic properties of Co/Ag multilayers

E.A.M. van Alphen, P.A.A. van der Heijden, W.J.M. de Jonge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The structural properties and growth of sputtered Co/Ag multilayers were studied with nuclear magnetic resonance. For samples with a nominal Co thickness of less than 10 Å the Co grows in three-dimensional islands. If the nominal Co thickness is larger than 10-Å continuous Co layers are formed. The relation of the structural properties with magnetization and magnetoresistance is discussed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6607-6609
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume76
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 1994

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural and magnetic properties of Co/Ag multilayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit