“Strongly recommended” revisiting decisional privacy to judge hypernudging in self-tracking technologies

M. Lanzing (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '“Strongly recommended” revisiting decisional privacy to judge hypernudging in self-tracking technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit