Stroboscopic images of streamers through air and over dielectric surfaces

D.J.M. Trienekens, S. Nijdam, U. Ebert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

We study the propagation of streamer discharges through air and along an epoxy rod with an ICCD camera. We use stroboscopic imaging at frequencies up to 110 MHz to visualize discharge evolution and to calculate velocities. Initial results show that surface streamers along a dielectric surface can be up to twice as fast as streamers through bulk air.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2400-2401
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Plasma Science
Volume42
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stroboscopic images of streamers through air and over dielectric surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit