Stress-induced colouration and crosslinking of polymeric materials by mechanochemical formation of triphenylimidazolyl radicals

F. Verstraeten, R. Göstl, R. P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

82 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Samenvatting

Under mechanical stress, the hexaarylbiimidazole (HABI) motif can cleave to triphenylimidazolyl radicals when incorporated into a polymer matrix. The mechanically produced coloured radicals can initiate secondary radical reactions yielding polymer networks. Thus, the HABI mechanophore combines optical reporting of bond scission and reinforcement of polymers in a single molecular moiety.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8608-8611
Aantal pagina's4
TijdschriftChemical Communications
Volume52
Nummer van het tijdschrift55
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stress-induced colouration and crosslinking of polymeric materials by mechanochemical formation of triphenylimidazolyl radicals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit