Stress analyses of implanted orthopaedic joint prostheses for optimal design and fixation

H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)711-727
TijdschriftActa Orthopaedica Belgica
Volume46
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit