Strategies for the direct catalytic valorization of methane using heterogeneous catalysis: challenges and opportunities

A.I. Olivos-Suarez, A. Szecsenyi, E.J.M. Hensen, J. Ruiz-Martínez, E.A. Pidko, J. Gascon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

244 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2965-2981
TijdschriftACS Catalysis
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mrt 2016

Citeer dit