Strain-dependent modulation of macrophage polarization within scaffolds

V. Ballotta, A. Driessen - Mol, C.V.C. Bouten, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strain-dependent modulation of macrophage polarization within scaffolds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen