Stopping the train of thought: A pilot study using an Ecological Momentary Intervention with twice-daily exposure to natural versus urban scenes to lower stress and rumination

F. Beute, Y.A.W. de Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stopping the train of thought: A pilot study using an Ecological Momentary Intervention with twice-daily exposure to natural versus urban scenes to lower stress and rumination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Psychology