Stochastic theory of the equation of state behavior of polymer glasses: dependence on formation history

S.M. Vleeshouwers, E.L.F. Nies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)418-420
  TijdschriftPolymer Communications
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift14
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit