Stochastic theory of the equation of state behavior of polymer glasses: dependence on formation history

S.M. Vleeshouwers, E.L.F. Nies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)418-420
TijdschriftPolymer Communications
Volume32
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit