Stochastic discretization for the long-run average reward in fluid models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-265
TijdschriftProbability in the Engineering and Informational Sciences
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit