Stereopsis impairment in apparently moving random dot patterns

I. Hadani, N. Vardi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-165
TijdschriftPerception & Psychophysics
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit