Stereochemistry of the carbon-skeleton rearrangements dependent on coenzyme B12. MNDO quantum chemical calculations

I.I. Merkelbach, J.G.M. Becht, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4037-4042
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume107
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit