Steam-sterilization : fatal for both germ and polymer

D.J.A. Senden, T.A.P. Engels, L.E. Govaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2010
EvenementMate Poster Award 2010 : 15th Annual Poster Contest -
Duur: 1 jan 201031 dec 2010

Congres

CongresMate Poster Award 2010 : 15th Annual Poster Contest
Periode1/01/1031/12/10
AnderMate Poster Award 2010 : 15th Annual Poster Contest

Citeer dit

Senden, D. J. A., Engels, T. A. P., & Govaert, L. E. (2010). Steam-sterilization : fatal for both germ and polymer. Postersessie gepresenteerd op Mate Poster Award 2010 : 15th Annual Poster Contest, .