Static correlations in the ordered colloidal systems

O.I. Gerasimov, P.P.J.M. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Static correlations in the ordered colloidal systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie