Static and dynamic analysis of space frames using simple Timoshenko type elements

R. Kouhia, M. Tuomala

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
605 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Static and dynamic analysis of space frames using simple Timoshenko type elements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering