Stabilization of metal ensembles at room temperature: palladium clusters in zeolites

K. Moller, D.C. Koningsberger, T. Bein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6116-6120
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume93
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit