Stabilization of collocated systems by nonlinear boundary control

R. Curtain, H.J. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)

Samenvatting

We design control laws for a class of dissipative infinite-dimensional systems using nonlinear boundary control action. The applications are to saturated control of SCOLE-type models.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-14
Aantal pagina's4
TijdschriftSystems and Control Letters
Volume96
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2016

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stabilization of collocated systems by nonlinear boundary control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit