Stability domain analysis of an antiwindup control system for an unstable object

G.A. Leonov, N.V. Kuznetsov, A.Y. Pogromski

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)587-590
  TijdschriftDoklady Mathematics
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit