Stability and convergence for the reform postprocessing Galerkin method

Yiannian He, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517-533
TijdschriftNonlinear Analysis : Real World Applications
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit