Speeding-up dynamic programming with representative sets - an experimental evaluation of algorithms for Steiner Tree on tree decompositions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

5 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Speeding-up dynamic programming with representative sets - an experimental evaluation of algorithms for Steiner Tree on tree decompositions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen