Spectral upper bound on the quantum k-independence number of a graph

Aida Abiad Monge, C. Elphick, P. Wocjan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
StatusIngediend - 2020

Citeer dit

Abiad Monge, A., Elphick, C., & Wocjan, P. (2020). Spectral upper bound on the quantum k-independence number of a graph. Manuscript ingediend voor publicatie.