Spectral analysis of mixing in chaotic flows via the mapping matrix formalism : inclusion of molecular diffusion and quantitative eigenvalue estimate in the purely convective limit

O. Gorodetskyi, M. Giona, P.D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectral analysis of mixing in chaotic flows via the mapping matrix formalism : inclusion of molecular diffusion and quantitative eigenvalue estimate in the purely convective limit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen