Specified time constants for testing asymmetric current capability of switchgear

G.C. Damstra, H. Heiermeier, D. Vondereck, M.A. Waldron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-32
Aantal pagina's15
TijdschriftElectra
Nummer van het tijdschrift173
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit