Specification guidelines to avoid the state space explosion problem

J.F. Groote, T.W.D.M. Kouters, A.A.H. Osaiweran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
268 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Specification guidelines to avoid the state space explosion problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen