Spatially resolved skin friction velocity measurements using Irwin sensors: A calibration and accuracy analysis

B. Walter, C.B. Gromke, K.C. Leonard, A. Clifton, M. Lehning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatially resolved skin friction velocity measurements using Irwin sensors: A calibration and accuracy analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen