Spatial resolution of methods for measuring the light-emission profile in organic light-emitting diodes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial resolution of methods for measuring the light-emission profile in organic light-emitting diodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie