Sources, sinks and wavenumber selection in coupled CGL equations and experimental implications for counter-propagating wave systems

M. Hecke, van, C. Storm, W. Saarloos, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    71 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Sources, sinks and wavenumber selection in coupled CGL equations and experimental implications for counter-propagating wave systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Physics