SOS rule formats for zero and unit elements

L. Aceto, M. Cimini, A. Ingólfsdóttir, M.R. Mousavi, M.A. Reniers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This paper proposes rule formats for Structural Operational Semantics guaranteeing that certain constants act as left or right unit/zero elements for a set of binary operators. Examples of left and right zero, as well as unit, elements from the literature are shown to fit the rule formats offered in this study.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3045-3071
  TijdschriftTheoretical Computer Science
  Volume412
  Nummer van het tijdschrift28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'SOS rule formats for zero and unit elements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit