Some peculiarities of exponential random variables

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper we utilize a particular transformation of i.i.d. exponential random variables to derive two distributional identities. Throughout the analysis we discover some peculiar properties of exponentials. We also discuss possible generalizations and applications of the results.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)787-792
TijdschriftJournal of Applied Probability
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some peculiarities of exponential random variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit