Solvolysis of a cyclic phosphonate with retention of the ring caused by orientation and steric effects

D. van Aken, A.M.C.F. Castelijns, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)322-323
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume99
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit