Solution to Problem E2592 [1976,285] - An application of Cayley's theorem

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)655-656
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume84
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit