Solution to problem 6485 [1985, 62] - approximation by Bernstein polynomials

F. Schurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)308-309
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit