Solution to Problem 5412 [1966,783] - The magnitude of least common multiples

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)874-875
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume74
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit