Solution to Problem 10197 [1992,162] - An all-ones problem

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)806-807
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume100
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit