Sodium carbonate activated slag as cement replacement in autoclaved aerated concrete

B. Yuan, C. Straub, S. Segers, Q. Yu, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sodium carbonate activated slag as cement replacement in autoclaved aerated concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen